Słownik najważniejszych pojęć związanych z kredytami

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami - klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze).

Decyzja o Warunkach Zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy jest ważnym instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ustalonego lokalnie ładu przestrzennego. Może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, posadowienie na działce a także kolor elewacji i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Na podstawie Decyzji o Warunkach Zabudowy nie można rozpocząć żadnych prac budowlanych. Do ich rozpoczęcia upoważnia dopiero prawomocne pozwolenie na budowę.

Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego o decyzję praw własności do nieruchomości. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, prezydent miasta lub burmistrz. W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiedzialna komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy jest ważna bezterminowo, jednak istnieją dwa przypadki, gdy traci ona swoją ważność. Tymi przypadkami są: wydanie pozwolenia na budowę lub uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się tylko wówczas, gdy dla danego terenu nie istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

DTI

(Debt to Income) - wskaźnik określający procentowo jakie może być całkowite obciążenie kredytobiorcy w stosunku do uzyskiwanych dochodów.

Euribor

(Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro.

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hiotecznie), służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Hipoteka jest prawem akcesoryjnym, pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Oznacza to, że hipoteka może istnieć tylko wtedy, gdy istnieje prawo zasadnicze, tzn. wierzytelność.

Libor

(London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalenia oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym i kredytów typu "roll-over".

LTV

(ang. Loan to Value) - często używany wskaźnik określający wielkość zobowiązania kredytowego do wartości zabezpieczenia; wyrażony w procentach.

Marża

Stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży (zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania).

PMI

Payment Morality Index (PMI) – wskaźnik moralności płatniczej. Jest to ocena, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahenta. Wskaźnik ten bierze pod uwagę wysokość zadłużenia oraz liczbę dni opóźnienia w spłacie należności. Średni PMI to średnia ocena wszystkich kontrahentów z danej branży. PMI pokazuje jak dużym ryzykiem obarczona jest dana branża. Indeks PMI jest ważnym wskaźnikiem oceniającym sytuację gospodarczą kraju.

Promesa

Przyrzeczenie, pisemna obietnica udzielenia kredytu.

Prowizja

To wynagrodzenie za zawarcie umowy na rzecz dającego polecenie lub zawieranie ich w jego imieniu; ustalana w procentach od wartości transakcji.

RRSO

(Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) - stopa procentowa wyliczona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala na łatwe porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania zawiera wszystkie koszty kredytu(m.in. prowizje, ubezpieczenia)

Spread

Różnica pomiędzy kursem kupna(wypłaty), a sprzedaży(spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowego).

Stopa procentowa

Inaczej oprocentowanie, jest to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.

TOOiP lub TOiP

Tabela oprocentowania, opłat i prowizji - zestawienie obowiązującego oprocentowania oraz opłat z tytułu obsługi kredytów oraz innych produktów bankowych.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie udzielonego kredytu na okres dostarczenia do banku potwierdzenia ustanowienia hipoteki, w postaci prawomocnego odpisu z Księgi Wieczystej.

Wibor

(Warsaw Interbank Offered Rate) - oprocentowanie pożyczek na polskim rynku międzybankowym.