Szukasz kredytu? »Sprawdź tutaj«

Mieszkanie dla Młodych - informacje

Oferując doradztwo kredytowe każdy doradca kredytowy powinien być ekspertem również w dziedzinie Programu "Mieszkanie dla Młodych". Oto poniżej zasady programu.

Kto może skorzystać z programu MDM?Program Mieszkanie dla Młodych

Beneficjentami programu MdM mogą być: małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne w wieku do 35 lat(w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka). Osoby takie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeżeli nigdy wcześniej nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Formy wsparcia

Dofinansowanie wkładu własnego

 • wsparcie udzielane jest nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny),
 • wymagane jest zaciągnięcie na ten cel kredytu w banku (instytucja kredytująca), ponieważ z założenia wsparcie państwa ma za zadanie poprawić zdolność kredytową,
 • efektem wsparcia jest zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu,
 • podstawowa wysokość wsparcia wynosi 10% wartości odtworzeniowej, liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 • jeżeli nabywca posiada co najmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione) wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtworzeniowej nieruchomości,
 • taka formuła określenia wysokości wsparcia motywuje do poszukiwania na rynku tańszych mieszkań, w przypadku zakupu których realny udział wsparcia w cenie zakupu będzie wyższy.

Spłata części kredytu

 • dodatkowa forma wsparcia w ramach polityki prorodzinnej, przyznawana jest na etapie obsługi zobowiązania kredytowego,
 • może zostać przyznana nabywcy nieruchomości z tytułu posiadania trzeciego lub kolejnego dziecka, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego finansowym wsparciem w formie dofinansowania wkładu własnego (a po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca nadal wychowuje co najmniej troje dzieci),
 • założonym efektem jest zmniejszenie kosztów obsługi spłacanego kredytu po posiadaniu trzeciego (lub kolejnego) dziecka i związanego z tym zwiększenia kosztów utrzymania rodziny,
 • wysokość wsparcia wynosi 5% wartości odtworzeniowej nieruchomości obliczonej w analogiczny sposób jak dofinansowanie wkładu własnego.

Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny

 • całkowita powierzchnia użytkowa kupowanego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca lokalu wychowuje przynajmniej troje dzieci, całkowita powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2
 • wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2,
 • cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego również podlega ograniczeniom. Limit cenowy jest ustalany odrębnie dla (a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, (b) gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz (c) dla pozostałych gmin w danym województwie,
 • limit cenowy, podobnie jak wysokość dofinansowania, oparty o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego przez wojewodów, z zastosowaniem mnożnika 1,1.

Limity cenowe programu Mieszkanie dla Młodych

Aktualne limity cenowe programu Mieszkanie dla Młodych są dostępne na stronie BGK - kliknij tutaj»

Warunki dotyczące kredytu

 • kredyt w programie MdM może zostać udzielony wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • kwota kredytu może stanowić minimum 50% ceny zakupu lokalu albo domu jednorodzinnego, z okresem kredytowania co najmniej 15 lat (chodzi o wyeliminowanie ewidentnych przypadków, kiedy o dofinansowanie ubiega się osoba mogąca samodzielnie sfinansować zakup lokalu bez pomocy państwa),
 • kredyt musi być udzielony w walucie polskiej,
 • brak jest zakazu składania wniosków o kredyt i wsparcie za pośrednictwem wielu banków na etapie, w którym nabywca nie podjął jeszcze decyzji, w którym banku zaciągnięte będzie zobowiązanie (negocjowanie warunków udzielonego kredytu).

Ograniczenia ustawowe

 • Jeżeli w okresie 5 lat od dnia nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nastąpi jego sprzedaż, wynajęcie, użyczenie lub zmiana sposobu użytkowania skutkowało to będzie obowiązkiem zwrotu część wsparcia, w kwocie ustalonej proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w finansowanym lokalu albo domu przed tym zdarzeniem,
 • obowiązek proporcjonalnego zwrotu dotyczy również przypadku uzyskania prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

Finansowanie wykończenia mieszkania

Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane wyłącznie w związku z zakupem mieszkania, dlatego nie ma możliwości finansowania wykończenia. Możliwe jest jednak skredytowanie wykończenia, ale za pomocą dodatkowego kredytu.

Zakupu garażu w ramach kredytu MdM

Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu miejsca postojowego lub garażu w ramach kredytu z dofinansowaniem jedynie w sytuacji, kiedy miejsce postojowe lub garaż są przynależne do mieszkania i wpisane w jednej KW oraz spełniają postawione ustawą warunki ceny maksymalnej transakcji. W innym wypadku należy skorzystać z kolejnego kredytu.

Zakup mieszkania/domu od Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach MdM

Zakup mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej jest kwalifikowany do programu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów programu.

Buduję dom - czy mogę wziąć udział w programie MdM

Posiadanie działki budowlanej, nawet z rozpoczętą budową nie dyskwalifikuje z uczestnictwa w programie MdM.

Banki uczestniczące w programie

 • od.02.01.2014 PKO BP SA
 • od 02.01.2014 Pekao SA
 • od 03.02.2014 Alior Bank
 • od 10.02.2014 SGB-Bank Spółka Akxcyjna
 • od 17.02.2014 Getin Noble Bank (GNB)
 • od 19.02.2014 BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej)
 • od 31.03.2014 BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • od 01.04.2014 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
 • od 14.04.2014 Millenniu Bank SA
 • od 19.05.2014 Eurobank Spółka Akcyjna
 • od 10.06.2014 Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
 • od 28.07.2014 Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
 • od 31.12.2014 Raiffeisen Polbank SA
 • od 02.01.2015 Credit Agricole Polska SA

Jeśli nadal masz wątpliwości - porozmawiaj z doradcą. Wyślij »formularz kontaktowy« - oddzwonimy.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy dotyczy następujących banków:

Kredyt mieszkaniowy ALIOR Bank

 • Korzystny okres kredytowania - nawet do 30 lat
 • Kredytowanie do 90% wartości nieruchomości
 • Bank oferuje kredyty w PLN, EUR, USD, GBP
 • Minimalna kwota kredytu to 100.000 PLN

Kredyt mieszkaniowy Bank BGŻ BNP Paribas SA

 • Okres kredytowania do 30 lat i aż do 70 roku życia
 • Brak wymogów co do lokalizacji nieruchomości
 • Kredyty w PLN
 • Kredytowanie do 80% wartości nieruchomości

Kredyt mieszkaniowy Bank POCZTOWY

 • Długi okres kredytu - do 35 lat
 • Kredytowanie nawet do 80 raku życia
 • Kredyt na 90% wartości inwestycji
 • Waluta - PLN

Kredyt mieszkaniowy BOŚ - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Kredyty złotówkowe i denominowane do EUR, USD(dla osób zarabiających w walucie denominacji)
 • Długi okres kredytowania - nawet do 35 lat
 • Kredytowanie do 80% wartości nieruchomości w PLN, 70% dla walut

Kredyt mieszkaniowy Citi Bank Handlowy

 • Minimalny dochód miesięczny na rodzinę 3.000 netto
 • Waluta PLN
 • Do 90% wartości zabezpieczenia
 • Okres kredytowania do 35 lat

Kredyt mieszkaniowy Credit Agricole

 • Kredytowanie do 90% wartości nieruchomości
 • Długość kredytu do 35 lat
 • Kredyty wyłącznie w PLN

Kredyt mieszkaniowy EUROBANK

 • Długość kredytu do 30 lat
 • Możliwość finansowania 90% inwestycji
 • Waluta - PLN

Kredyt mieszkaniowy ING Bank Śląski

 • Maksymalnie do 80% wartości zabezpieczenia
 • Okres kredytowania aż do 35 lat
 • Waluta PLN

Kredyt mieszkaniowy mBANK

 • Kredyty w PLN
 • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • Długość kredytu do 35 lat

Kredyt mieszkaniowy MILLENNIUM

 • Kredytowanie do 90% wartości zabezpieczenia
 • Kredyt w PLN
 • Długi okres kredytowania - nawet do 35 lat
 • Bank nie stosuje ubezpieczenia niskiego wkładu

Kredyt mieszkaniowy PEKAO SA

 • Nawet do 90% wartości zabezpieczenia
 • Okres kredytowania do 30 lat nie dłużej niż do 70rż
 • Waluty: PLN, USD, EUR, NOK, SEK

Kredyt mieszkaniowy PKO BP

 • Kredytowanie do 90% wartości zabezpieczenia
 • Długi okres kredytowania - nawet do 35 lat
 • Kredyty wyłącznie w PLN

Kredyt mieszkaniowy Raiffeisen Polbank

 • Waluta - wyłącznie PLN
 • Długość kredytu do 30 lat
 • Kredytowanie do 90% wartości nieruchomości

Kredyt mieszkaniowy Santander Polska

 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Waluty do wyboru PLN